Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, L 169, 29 Ιούνιος 2012