Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 706/2007 της Επιτροπής της 21ης Ιουνίου 2007 για καθορισμό, σύμφωνα με την οδηγία 2006/40/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, διοικητικών διατάξεων για την έγκριση ΕΚ τύπου οχημάτων και για την εναρμονισμένη δοκιμή για τη μέτρηση διαρροών από ορισμένα συστήματα κλιματισμού (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)