Úradný vestník Európskej únie, C 312, 25. október 2011