1987 m. balandžio 7 d. Tarybos sprendimas, iš dalies keičiantis Direktyvas 64/432/EEB ir 72/461/EEB dėl tam tikrų su kiaulių maru susijusių priemonių