Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, L 195, 28 Ιούλιος 1999