Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1095 z 25. júna 2019, ktorým sa mení príloha II k rozhodnutiu 2007/777/ES, pokiaľ ide o položky týkajúce sa Bosny a Hercegoviny a Ruska v zozname tretích krajín alebo ich častí, z ktorých je povolený dovoz mäsových výrobkov a opracovaných žalúdkov, mechúrov a čriev do Únie [oznámené pod číslom C(2019) 4285] (Text s významom pre EHP)