Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 108, 2007m. balandis 25d