Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, L 126, 13 Μάιος 1983