Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση M.8493 — Deere & Company / Wirtgen) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ )