Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, L 246, 18 Σεπτέμβριος 2010