Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση M.9474 — Faurecia/Michelin/Symbio/JV) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 2021/C 5/01