Υπόθεση T-836/19: Προσφυγή της 10ης Δεκεμβρίου 2019 – Première Vision κατά EUIPO – Vente-Privee.com (PV)