Υπόθεση C-547/16: Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 23ης Νοεμβρίου 2017 [αίτηση του Tribunal Supremo (Ισπανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Gasorba SL, Josefa Rico Gil, Antonio Ferrándiz González κατά Repsol Comercial de Productos Petrolíferos SA [Ανταγωνισμός — Άρθρο 101 ΣΛΕΕ — Συμφωνίες μεταξύ επιχειρήσεων — Εμπορικές σχέσεις μεταξύ πρατηριούχων και επιχειρήσεων πετρελαίων — Μακροπρόθεσμη συμφωνία αποκλειστικής προμήθειας καυσίμων — Απόφαση με την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κηρύσσει υποχρεωτικές τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνει μια επιχείρηση — Έκταση της υποχρεώσεως των εθνικών δικαστηρίων να εφαρμόσουν απόφαση περί αναλήψεως δεσμεύσεων που έχει εκδώσει η Επιτροπή — Άρθρο 9, παράγραφος 1, και άρθρο 16, παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΚ) 1/2003]