Υπόθεση T-46/12: Προσφυγή της 1ης Φεβρουαρίου 2012 — Chrysamed Vertrieb κατά ΓΕΕΑ — Chrysal International (Chrysamed)