Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 7ης Δεκεμβρίου 2011. # El Corte Inglés, SA κατά Γραφείον εναρμονίσεως στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (ΓΕΕΑ). # Κοινοτικό σήμα - Διαδικασία ανακοπής - Αίτηση καταχωρίσεως κοινοτικού λεκτικού σήματος ALIA - Προγενέστερο κοινοτικό εικονιστικό σήμα ALAÏA PARIS - Σχετικός λόγος απαραδέκτου - Κίνδυνος συγχύσεως - Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β΄, του κανονισμού (ΕΚE) 207/2009. # Υπόθεση T-152/10. El Corte Inglés κατά OHMI-Azzedine Alaïa (ALIA) TITJUR