Υπόθεση F-54/09: Προσφυγή της 20ής Μαΐου 2009 — Lebedef κατά Επιτροπής