Rozhodnutie Rady z  24. júna 2010 , ktorým sa vymenúva polovica členov správnej rady Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín