Υπόθεση T-308/15: Προσφυγή της 3ης Ιουνίου 2015 — Reisenthel κατά ΓΕΕΑ (keep it easy)