Predmet C-155/18 P: Žalba koju je 22. veljače 2018. podnio Tulliallan Burlington Ltd protiv presude Općeg suda (treće vijeće) od 6. prosinca 2017. u predmetu T-120/16, Tulliallan Burlington Ltd protiv Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo