Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση M.10084 — ACP/Marubeni/Toho Gas/GGND) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 2021/C 54/01