Υπόθεση C-152/19 P: Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 25ης Μαρτίου 2021 — Deutsche Telekom AG κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Slovanet, a.s. (Αίτηση αναιρέσεως – Ανταγωνισμός – Άρθρο 102 ΣΛΕΕ – Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης – Σλοβακική αγορά υπηρεσιών ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο – Κανονιστική υποχρέωση παροχής πρόσβασης στον τοπικό βρόχο η οποία έχει επιβληθεί στους φορείς εκμετάλλευσης που διαθέτουν σημαντική ισχύ – Όροι τους οποίους θέτει ο κατεστημένος φορέας για την αδεσμοποίητη πρόσβαση άλλων φορέων εκμετάλλευσης στον τοπικό βρόχο – Αναγκαίος χαρακτήρας της πρόσβασης – Καταλογισμός συμπεριφοράς μιας θυγατρικής στη μητρική εταιρία – Δικαιώματα άμυνας)