Zaak C-507/18: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Corte suprema di cassazione (Italië) op 2 augustus 2018 — NH/Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI — Rete Lenford