Απόφαση της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ αριθ. 328/2019, της 13ης Δεκεμβρίου 2019, για την τροποποίηση του παραρτήματος XXII (Εταιρικό δίκαιο) της συμφωνίας για τον ΕΟΧ [2020/346]