Aluslepingute konsolideeritud versioonid, Põhiõiguste harta 2016