Komission asetus (EY) N:o 819/2002, annettu 16 päivänä toukokuuta 2002, maito- ja maitotuotealan vientitukien vahvistamisesta