Предварително уведомление за концентрация (Дело M.9888 — SEGRO/PSPIB/SELP/Target Portfolio) Дело кандидат за опростена процедура (текст от значение за ЕИП) 2020/C 226/10