Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2019/1789 του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2019 για την τροποποίηση της απόφασης 2010/573/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά της ηγεσίας της Υπερδνειστερίας περιοχής της Δημοκρατίας της Μολδαβίας