Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση M.10105 — FSN Capital/Obton Invest/Obton Group) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 2021/C 52/01