Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/935, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 soveltamissäännöistä rypäletuotteiden fysikaalisten, kemiallisten ja aistinvaraisten ominaisuuksien määrittämisessä käytettävien analyysimenetelmien ja luonnollisen alkoholipitoisuuden lisäämistä koskevista jäsenvaltioiden päätöksistä ilmoittamisen osalta