Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/988 zo 17. júna 2019, ktorým sa opravuje francúzske znenie nariadenia (EÚ) č. 10/2011 o plastových materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami (Text s významom pre EHP)