Κανονισμός (ΕΕ) 2019/988 της Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2019, για τη διόρθωση της γαλλικής έκδοσης του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 10/2011 για τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)