Sklep Skupnega odbora EGP št. 296/2014 z dne 12. decembra 2014 o spremembi Priloge XX (Okolje) k Sporazumu EGP [2015/2163]