Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση M.9948 — Allianz/GE/JV) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 2020/C 435/01