Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.9225 — MML Capital Partners / Macquarie Group / Peggy Holdco) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)