Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1591 της Επιτροπής της 23ης Οκτωβρίου 2020 για την έγκριση μη ήσσονος σημασίας τροποποίησης των προδιαγραφών ονομασίας καταχωρισμένης στο μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [«Suska sechlońska» (ΠΓΕ)]