ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-1857/02 υποβολή: Bart Staes (Verts/ALE) προς την Επιτροπή. Η κανονιστική ρύθμιση των διαφημιστικών εκστρατειών ενόψει των (παιδικών) εορτών.