Pasiūlymas Tarybos reglamentas (ES) Nr. …/2010 kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 234/2004 dėl tam tikrų ribojančių priemonių Liberijai (bendrai pateikta ES vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos)