Дело C-197/20: Преюдициално запитване от Finanzgericht Hamburg (Германия), постъпило на 7 май 2020 г. — KAHL GmbH & Co KG/Hauptzollamt Hannover