Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/2211, 22. detsember 2020, millega muudetakse rakendusmääruse (EL) 2019/2072 VI lisa Ühendkuningriigi osas