Υπόθεση C-116/19 P: Απόφαση του Δικαστηρίου (όγδοο τμήμα) της 25ης Ιουνίου 2020 — Gregor Schneider κατά Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) [Αναίρεση – Υπαλληλική υπόθεση – Έκτακτοι υπάλληλοι – Εσωτερική αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) – Τοποθέτηση σε νέα θέση – Νομική βάση – Άρθρο 7 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Συμφέρον της υπηρεσίας – Ουσιώδεις μεταβολές των καθηκόντων – Χαρακτηρισμός – Μετακίνηση – Μετάθεση – Κατάχρηση εξουσίας – Δικαίωμα ακροάσεως – Υποχρέωση αιτιολογήσεως – Δικαίωμα χρηστής διοικήσεως – Αποτελεσματική δικαστική προστασία – Άρθρο 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης]