Komission asetus (EY) N:o 846/2006, tehty 7 päivänä kesäkuuta 2006 , Portugalin lipun alla purjehtivien alusten turskan kalastuksen kieltämisestä ICES-alueilla I ja II (Norjan vedet)