Legal notices - EU Law and Publicaitons - Om publikationskontoret

Legal Notice - Title

Juridiske meddelelser

Oplysningerne på dette website er omfattet af en erklæring om ansvarsfraskrivelse, en meddelelse om ophavsret og regler om beskyttelse af personoplysninger.

Legal Notice - Disclaimer

Ansvarsfraskrivelse

Publikationskontoret vil med dette website give offentligheden bedre adgang til information om EU's lovgivning, publikationer og politik i almindelighed. Vi tilstræber at give opdaterede og korrekte oplysninger. Vi vil forsøge at rette eventuelle fejl.

Publikationskontoret påtager sig imidlertid intet ansvar for oplysningerne på dette website.

Disse oplysninger:

 • er af generel karakter og ikke rettet til nogen bestemt enkeltperson eller enhed • er ikke nødvendigvis dækkende, fuldstændige, korrekte eller ajourførte
 • er undertiden knyttet til eksterne websites, som Publikationskontoret ikke har kontrol med, og som det ikke påtager sig noget ansvar for
 • udgør ikke professionel eller juridisk rådgivning (har du behov for særlig rådgivning, bør du altid henvende dig til en specialist på det pågældende område).

Bemærk venligst, at vi ikke kan garantere, at et dokument, som er tilgængeligt online, gengiver en officielt vedtaget tekst nøjagtigt. Kun Den Europæiske Unions Tidende (den trykte udgave eller fra og med den 1. juli 2013 den elektroniske udgave, der er tilgængelig på EUR-Lex websitet) er autentisk og har retsvirkning.

Det tilstræbes så vidt muligt at mindske forstyrrelser forårsaget af tekniske problemer. Dog kan visse data eller andre oplysninger på websitet være blevet struktureret i filer eller formater, som ikke er fejlfrie, og vi kan ikke garantere, at vores service ikke afbrydes eller i øvrigt ikke påvirkes af den slags problemer. Publikationskontoret påtager sig intet ansvar for sådanne ulemper, der måtte opstå som følge af brugen af dette website eller andre tilknyttede eksterne websites.

Hensigten med denne erklæring om ansvarsfraskrivelse er hverken at begrænse Publikationskontorets ansvar på en måde, der strider mod eventuelle krav ifølge gældende national ret, eller at udelukke dets ansvar i tilfælde, hvor ansvar ikke kan udelukkes ifølge national ret.

juridiske meddelelser – Meddelelse om ophavsret

Meddelelse om ophavsret

© Den Europæiske Union, 2019-2021


Disse generelle principper om gengivelse kan være underlagt særlige betingelser angivet i særskilte meddelelser om ophavsret. Det anbefales derfor at læse meddelelsen om ophavsret for de enkelte dokumenter.

Anvendelse af elementer (f.eks. tekst, fotos, billeder, grafer osv.), som er underlagt tredjemands intellektuelle ejendomsrettigheder, er betinget af en forudgående tilladelse fra indehaveren af ophavsretten. Dette gælder fotos i EU's officielle vejviser (EU Whoiswho) og i afsnittet "Arrangementer" (https://op.europa.eu/en/web/about-us/events).

Alle logoer og varemærker er udelukket fra ovennævnte generelle tilladelser.

Du kan få alle andre oplysninger om ophavsret ved at henvende dig til: op-copyright@publications.europa.eu

Juridisk meddelelse – Beskyttelse af personoplysninger

Erklæring om beskyttelse af personoplysninger

Denne databeskyttelseserklæring beskriver behandlingen og beskyttelsen af dine personoplysninger.

Behandling: Brugerregistrering på "Den Europæiske Unions Publikationskontors" website (OP-portalen), herunder EU-publikationer (tidligere EU Bookshop)

Dataansvarlig: Den Europæiske Unions Publikationskontor, kontor C.1 "OP-portalen"

Referencenummer: DPR-EC-00449

Indholdsfortegnelse

 1. Indledning
 2. Hvorfor og hvordan behandler vi dine personoplysninger?
 3. På hvilket retsgrundlag behandler vi dine personoplysninger?
 4. Hvilke personoplysninger indsamler og behandler vi?
 5. Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?
 6. Hvordan beskytter og sikrer vi dine personoplysninger?
 7. Hvem har adgang til dine personoplysninger, og hvem videregives de til?
 8. Hvilke rettigheder har du, og hvordan gør du brug af dem?
 9. Kontaktoplysninger
 10. Hvor finder du yderligere information?

1. Indledning

Europa-Kommissionen ("Kommissionen") har forpligtet sig til at beskytte dine personoplysninger og til at respektere privatlivets fred. Kommissionen indsamler og behandler personoplysninger i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger (ophæver forordning (EF) nr. 45/2001).

I denne databeskyttelseserklæring kan du læse, hvorfor vi behandler dine personoplysninger, hvordan vi indsamler, behandler og beskytter alle de personoplysninger, du giver os, hvordan vi bruger oplysningerne, og hvilke rettigheder du har i forbindelse med dine personoplysninger. Den indeholder også en præcisering af kontaktoplysningerne for den dataansvarlige, som du kan gøre dine rettigheder gældende overfor, den databeskyttelsesansvarlige og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse.

Oplysningerne vedrørende behandlingen i forbindelse med brugerregistrering på "Den Europæiske Unions Publikationskontors" website (OP-portalen), herunder EU-publikationer (tidligere EU Bookshop), som foretages af Den Europæiske Unions Publikationskontor, kontor C.1, "OP-portalen", er opstillet nedenfor.

2. Hvorfor indsamler, lagrer og behandler vi dine personoplysninger?

Behandlingen af dine personoplysninger har følgende formål: Den Europæiske Unions Publikationskontor, kontor C.1, "OP-portalen" indsamler og bruger dine personoplysninger til brugerregistrering på websitet "Den Europæiske Unions Publikationskontor", i det følgende benævnt "OP-portalen", inklusive de tjenester, der er forbundet med bestilling af trykte publikationer på siden EU-publikationer.

Behandlingen består i at føre en liste med personoplysningerne i en database.

Oplysningerne bruges også i anonymiseret form til undersøgelser og/eller statistiske formål for at kunne forbedre tjenesten.

Dine personoplysninger vil ikke blive brugt til automatisk beslutningstagning, herunder profilering.

3. På hvilket retsgrundlag behandler vi dine personoplysninger?

Vi behandler dine personoplysninger, fordi:

- behandlingen er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave, der udføres i samfundets interesse, eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den eller det pågældende af Unionens institutioner eller organer har fået pålagt

og

- du som registreret har givet samtykke til behandlingen af dine personoplysninger til et eller flere specifikke formål.

Det juridiske grundlag for behandlingen: Publikationskontorets mandat og Europa-Parlamentets, Rådets, Kommissionens, Domstolens, Revisionsrettens, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs og Regionsudvalgets afgørelse 2009/496/EF af 26. juni 2009 om organisationen og driften af Kontoret for Den Europæiske Unions Publikationer.

4. Hvilke personoplysninger indsamler og behandler vi?

For at kunne foretage denne behandling indsamler Den Europæiske Unions Publikationskontor, kontor C.1, "OP-portalen" følgende kategorier af personoplysninger:

Obligatoriske oplysninger ved oprettelse af fuldstændig konto:

 • Fornavn
 • Efternavn
 • E-mailadresse
 • Password (krypteret)

Obligatoriske oplysninger ved oprettelse af konto med "enkelt indlogning" (oplysningerne hentes fra eksterne tjenester som Facebook, Twitter eller EU Login):

 • Bruger-ID
 • E-mailadresse (ikke ved Twitter)
 • Fornavn
 • Efternavn

Frivillige oplysninger:

 • Telefonnummer
 • Emner af interesse
 • Foretrukken rolle
 • Adressetype
 • Fornavn (kan være et andet end det, der er angivet under obligatoriske oplysninger)
 • Efternavn (kan være et andet end det, der er angivet under obligatoriske oplysninger)
 • Gade/vej
 • Postnummer
 • By
 • Land
 • E-mailadresse (kan være en anden end den, der er angivet under obligatoriske oplysninger)
 • Fastnettelefonnummer
 • Type person
 • Organisation
 • Afdeling
 • Funktion

Det er ikke obligatorisk af afgive personoplysninger for at navigere på OP-portalen. Det er dog nødvendigt at afgive disse oplysninger, hvis du vil benytte de tjenester, der er tilgængelige med en fuldstændig konto såsom "Mine adresser", "Mine lister", "Mine widgets", "Mine bestillinger", "Min profil", "Mine påmindelser", "Mine anmærkninger", "Mine klassificeringer", "Mine søgninger" og "Mine RSS-feeds".

Det er desuden obligatorisk at afgive oplysninger, hvis du bestiller en publikation, der skal leveres på din adresse.

5. Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Den Europæiske Unions Publikationskontor, kontor C.1, "OP-portalen" opbevarer kun personoplysningerne, så længe det er nødvendigt for at opfylde formålet med indsamlingen eller viderebehandlingen, nemlig at yde den service, du han anmodet om. Hvis du opretter en fuldstændig konto, kan du selv slette dine personoplysninger igen, hvis du ønsker det (vælg muligheden "Slet konto").

Hvis du ikke benytter din konto i tre år, sender vi dig en meddelelse efter denne periode. Hvis du ikke svarer på meddelelsen inden for en måned, sletter vi automatisk din konto.

6. Hvordan beskytter og sikrer vi dine personoplysninger?

Alle personoplysninger i elektronisk format (e-mails, dokumenter, databaser, uploadede datasamlinger osv.) opbevares på servere tilhørende Europa-Kommissionen eller dennes kontrahent ARCANIA SASU, som står for forsendelsen af trykte bestillinger. Al databehandling foregår i henhold til Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2017/46 af 10. januar 2017 om kommunikations- og informationssystemernes sikkerhed i Europa-Kommissionen.

Kommissionens kontrahenter er bundet af en specifik kontraktbestemmelse ved behandlingen af dine personoplysninger på Kommissionens vegne og af den tavshedspligt, der udspringer af den generelle forordning om databeskyttelse ("GDPR" – forordning (EU) 2016/679).

For at beskytte dine personoplysninger har Kommissionen truffet en række tekniske og organisatoriske foranstaltninger. Tekniske foranstaltninger omfatter passende tiltag til at håndtere onlinesikkerhed, risiko for datatab, ændring af data eller uautoriseret adgang under hensyntagen til den risiko, der er forbundet med behandlingen og arten af de personoplysninger, der behandles. De organisatoriske foranstaltninger omfatter begrænsning af adgangen til personoplysninger til kun at omfatte autoriserede personer med et legitimt behov for at kende formålet med behandlingen.

7. Hvem har adgang til dine personoplysninger, og hvem videregives de til?

Kun autoriseret personale i Kommissionen med ansvar for behandling af oplysningerne og autoriseret personale i overensstemmelse med "need to know"-princippet har adgang til dine personoplysninger. Dette personale er bundet af vedtægtsmæssige og, om nødvendigt, yderligere aftaler om tavshedspligt.

De oplysninger, vi indsamler, videregives ikke til tredjemand.

8. Hvilke rettigheder har du, og hvordan gør du brug af dem?

Du har særlige rettigheder som "registreret" i henhold til kapitel III (artikel 14-25) i forordning (EU) 2018/1725, navnlig retten til at få indsigt i, berigtige eller slette dine personoplysninger og til at begrænse behandlingen af dine personoplysninger. Hvis det er relevant, har du også ret til at gøre indsigelse mod databehandlingen eller ret til dataportabilitet.

Du har givet samtykke til videregivelse af dine personoplysninger til Den Europæiske Unions Publikationskontor, kontor C.1, "OP-portalen" med henblik på denne behandling. Du kan når som helst trække dit samtykke tilbage ved at underrette den dataansvarlige. Tilbagetrækningen vil ikke påvirke lovligheden af den behandling, der er foretaget, før du trak dit samtykke tilbage.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte den dataansvarlige eller i tilfælde af konflikt den databeskyttelsesansvarlige. Om nødvendigt kan du også henvende dig til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse. Du kan finde kontaktoplysningerne i punkt 9 nedenfor.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder i forbindelse med en eller flere konkrete behandlinger, bedes du give en beskrivelse heraf (dvs. deres dokumentreference(r) som anført i punkt 10 nedenfor) i din anmodning.

9. Kontaktoplysninger

- Den dataansvarlige

Hvis du ønsker at benytte dig af dine rettigheder i henhold til forordning (EU) 2018/1725, hvis du har kommentarer, spørgsmål eller bekymringer, eller hvis du vil indgive en klage vedrørende indsamlingen eller anvendelsen af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte den dataansvarlige i Den Europæiske Unions Publikationskontor, kontor C.1, "OP-portalen" på info@publications.europa.eu.

- Kommissionens databeskyttelsesansvarlige

Du kan kontakte den databeskyttelsesansvarlige (data-protection-officer@ec.europa.eu), hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger i henhold til forordning (EU) 2018/1725.

- Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS)

Du har ret til at indgive en klage til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse ((dps@edps.europa.eu), hvis du mener, at dine rettigheder i henhold til forordning (EU) 2018/1725 er blevet krænket som følge af den dataansvarliges behandling af dine personoplysninger.

10. Hvor finder du yderligere information?

Kommissionens databeskyttelsesansvarlige fører en fortegnelse over alle de aktiviteter vedrørende Kommissionens behandling af personoplysninger, som er blevet dokumenteret og anmeldt til ham. Du kan få adgang til dette register via følgende link: http://ec.europa.eu/dpo-register

Behandlingen af dine personoplysninger er opført i den databeskyttelsesansvarliges fortegnelse under følgende referencenummer: DPR-EC-00449