Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C 172, 7 Ιούλιος 1995