88/69/EØF: Kommissionens beslutning af 22. december 1987 om en første tildeling til Nederlandene af en del af de midler, der skal opføres på 1988-budgettet for levering af levnedsmidler fra interventionslagre til nærmere bestemte organisationer med henblik på uddeling til de socialt dårligst stillede personer i Fællesskabet