Υπόθεση T-522/19: Προσφυγή της 23ης Ιουλίου 2019 — Aldi κατά EUIPO (BBQ BARBECUE SEASON)