Kohtuasi C-738/19: Euroopa Kohtu (kuues koda) 10. septembri 2020. aasta otsus (Rechtbank Amsterdami eelotsusetaotlus – Madalmaad) – A versus B, C (Eelotsusetaotlus – Tarbijakaitse – Direktiiv 93/13/EMÜ – Lisa punkti 1 alapunkt e – Ebaõiglased tingimused tarbijalepingutes – Sotsiaaleluruum – Kohustus eluruumis elada ja keeld anda asja allüürile – Artikli 3 lõiked 1 ja 3 – Artikli 4 lõige 1 – Leppetrahvi tingimuste võimaliku ebaõigluse hindamine – Kriteeriumid)