UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Retsudvalget om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om sikring af grænseoverskridende mobile onlineindholdstjenester i det indre marked (COM(2015)0627 - C8-0392/2015 - 2015/0284(COD)) Ordfører for udtalelse (*): Marco Zullo (*) Procedure med associerede udvalg - forretningsordenens artikel 54