2004/836/EF: Kommissionens beslutning af 6. december 2004 om ændring og berigtigelse af beslutning 2004/4/EF om bemyndigelse af medlemsstaterne til midlertidigt at træffe hasteforanstaltninger mod spredning af Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, for så vidt angår Egypten (meddelt under nummer K(2004) 4602)