Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/1952 της Επιτροπής της 25ης Νοεμβρίου 2019 για την τροποποίηση του παραρτήματος της εκτελεστικής απόφασης 2014/709/ΕΕ σχετικά με τα μέτρα ελέγχου της υγείας των ζώων όσον αφορά την αφρικανική πανώλη των χοίρων σε ορισμένα κράτη μέλη [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2019) 8592] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)