Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.10112 — CVC/Riverstone Europe) (текст от значение за ЕИП) 2021/C 59/01